古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

堂西长笋别开门

作者: 古人 发布时间: 2020年02月17日 02:50:47
原文赏析:   其一
堂西长笋别开门,堑北行椒却背村。
梅熟许同朱老吃,松高拟对阮生论。
其二
欲作鱼梁云复湍,因惊四月雨声寒。
青溪先有蛟龙窟,竹石如山不敢安。
其三
两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。
窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。
其四
药条药甲润青青,色过棕亭入草亭。
苗满空山惭取誉,根居隙地怯成形。
  拼音解读   qí yī
táng xī zhǎng sǔn bié kāi mén ,qiàn běi háng jiāo què bèi cūn 。
méi shú xǔ tóng zhū lǎo chī ,sōng gāo nǐ duì ruǎn shēng lùn 。
qí èr
yù zuò yú liáng yún fù tuān ,yīn jīng sì yuè yǔ shēng hán 。
qīng xī xiān yǒu jiāo lóng kū ,zhú shí rú shān bú gǎn ān 。
qí sān
liǎng gè huáng lí míng cuì liǔ ,yī háng bái lù shàng qīng tiān 。
chuāng hán xī lǐng qiān qiū xuě ,mén bó dōng wú wàn lǐ chuán 。
qí sì
yào tiáo yào jiǎ rùn qīng qīng ,sè guò zōng tíng rù cǎo tíng 。
miáo mǎn kōng shān cán qǔ yù ,gēn jū xì dì qiè chéng xíng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。