古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

不见石与土

作者: 古人 发布时间: 2020年02月17日 02:49:28
原文赏析:   楚山经月火,大旱则斯举。旧俗烧蛟龙,惊惶致雷雨。 
爆嵌魑魅泣,崩冻岚阴昈.罗落沸百泓,根源皆万古。 
青林一灰烬,云气无处所。入夜殊赫然,新秋照牛女。 
风吹巨焰作,河棹腾烟柱。势俗焚昆仑,光弥焮洲渚。 
腥至焦长蛇,声吼缠猛虎。神物已高飞,不见石与土。 
尔宁要谤讟,凭此近荧侮。薄关长吏忧,甚昧至精主。 
远迁谁扑灭,将恐及环堵。流汗卧江亭,更深气如缕。
  拼音解读   chǔ shān jīng yuè huǒ ,dà hàn zé sī jǔ 。jiù sú shāo jiāo lóng ,jīng huáng zhì léi yǔ 。 
bào qiàn chī mèi qì ,bēng dòng lán yīn hù .luó luò fèi bǎi hóng ,gēn yuán jiē wàn gǔ 。 
qīng lín yī huī jìn ,yún qì wú chù suǒ 。rù yè shū hè rán ,xīn qiū zhào niú nǚ 。 
fēng chuī jù yàn zuò ,hé zhào téng yān zhù 。shì sú fén kūn lún ,guāng mí xìn zhōu zhǔ 。 
xīng zhì jiāo zhǎng shé ,shēng hǒu chán měng hǔ 。shén wù yǐ gāo fēi ,bú jiàn shí yǔ tǔ 。 
ěr níng yào bàng dú ,píng cǐ jìn yíng wǔ 。báo guān zhǎng lì yōu ,shèn mèi zhì jīng zhǔ 。 
yuǎn qiān shuí pū miè ,jiāng kǒng jí huán dǔ 。liú hàn wò jiāng tíng ,gèng shēn qì rú lǚ 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。