古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

汉朝陵墓对南山

作者: 古人 发布时间: 2020年02月17日 02:48:31
原文赏析:  

其一:

汉朝陵墓对南山,胡虏千秋尚入关。

昨日玉鱼蒙葬地,早时金碗出人间。
见愁汗马西戎逼,曾闪朱旗北斗殷。
多少材官守泾渭,将军且莫破愁颜。
其二:
韩公本意筑三城,拟绝天骄拔汉旌。
岂谓尽烦回纥马,翻然远救朔方兵。
胡来不觉潼关隘,龙起犹闻晋水清。
独使至尊忧社稷,诸君何以答升平。
其三:
洛阳宫殿化为烽,休道秦关百二重。
沧海未全归禹贡,蓟门何处尽尧封。
朝廷衮职虽多预,天下军储不自供。 
稍喜临边王相国,肯销金甲事春农。
其四:
回首扶桑铜柱标,冥冥氛祲未全销。
越裳翡翠无消息,南海明珠久寂寥。
殊锡曾为大司马,总戎皆插侍中貂。
炎风朔雪天王地,只在忠臣翊圣朝。
其五:
锦江春色逐人来,巫峡清秋万壑哀。
正忆往时严仆射,共迎中使望乡台。
主恩前后三持节,军令分明数举杯。
西蜀地形天下险,安危须仗出群材。
  拼音解读  

qí yī :

hàn cháo líng mù duì nán shān ,hú lǔ qiān qiū shàng rù guān 。

zuó rì yù yú méng zàng dì ,zǎo shí jīn wǎn chū rén jiān 。
jiàn chóu hàn mǎ xī róng bī ,céng shǎn zhū qí běi dòu yīn 。
duō shǎo cái guān shǒu jīng wèi ,jiāng jun1 qiě mò pò chóu yán 。
qí èr :
hán gōng běn yì zhù sān chéng ,nǐ jué tiān jiāo bá hàn jīng 。
qǐ wèi jìn fán huí gē mǎ ,fān rán yuǎn jiù shuò fāng bīng 。
hú lái bú jiào tóng guān ài ,lóng qǐ yóu wén jìn shuǐ qīng 。
dú shǐ zhì zūn yōu shè jì ,zhū jun1 hé yǐ dá shēng píng 。
qí sān :
luò yáng gōng diàn huà wéi fēng ,xiū dào qín guān bǎi èr zhòng 。
cāng hǎi wèi quán guī yǔ gòng ,jì mén hé chù jìn yáo fēng 。
cháo tíng gǔn zhí suī duō yù ,tiān xià jun1 chǔ bú zì gòng 。 
shāo xǐ lín biān wáng xiàng guó ,kěn xiāo jīn jiǎ shì chūn nóng 。
qí sì :
huí shǒu fú sāng tóng zhù biāo ,míng míng fēn jìn wèi quán xiāo 。
yuè shang fěi cuì wú xiāo xī ,nán hǎi míng zhū jiǔ jì liáo 。
shū xī céng wéi dà sī mǎ ,zǒng róng jiē chā shì zhōng diāo 。
yán fēng shuò xuě tiān wáng dì ,zhī zài zhōng chén yì shèng cháo 。
qí wǔ :
jǐn jiāng chūn sè zhú rén lái ,wū xiá qīng qiū wàn hè āi 。
zhèng yì wǎng shí yán pú shè ,gòng yíng zhōng shǐ wàng xiāng tái 。
zhǔ ēn qián hòu sān chí jiē ,jun1 lìng fèn míng shù jǔ bēi 。
xī shǔ dì xíng tiān xià xiǎn ,ān wēi xū zhàng chū qún cái 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。