古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

朔云横高天,万里起秋色

作者: 古人 发布时间: 2020年02月15日 06:10:34
原文赏析:  

朔云横高天,万里起秋色

壮士心飞扬,落日空叹息。 

长啸出原野,凛然寒风生。

幸遭圣明时,功业犹未成。 

奈何怀良图,郁悒独愁坐。

杖策寻英豪,立谈乃知我。 

崔公生民秀,缅邈青云姿。

制作参造化,托讽含神祇. 

海岳尚可倾,吐诺终不移。

是时霜飙寒,逸兴临华池。 

起舞拂长剑,四座皆扬眉。

因得穷欢情,赠我以新诗。 

又结汗漫期,九垓远相待。

举身憩蓬壶,濯足弄沧海。 

从此凌倒景,一去无时还。

朝游明光宫,暮入阊阖关。 

但得长把袂,何必嵩丘山。
  拼音解读  

shuò yún héng gāo tiān ,wàn lǐ qǐ qiū sè

zhuàng shì xīn fēi yáng ,luò rì kōng tàn xī 。 

zhǎng xiào chū yuán yě ,lǐn rán hán fēng shēng 。

xìng zāo shèng míng shí ,gōng yè yóu wèi chéng 。 

nài hé huái liáng tú ,yù yì dú chóu zuò 。

zhàng cè xún yīng háo ,lì tán nǎi zhī wǒ 。 

cuī gōng shēng mín xiù ,miǎn miǎo qīng yún zī 。

zhì zuò cān zào huà ,tuō fěng hán shén qí . 

hǎi yuè shàng kě qīng ,tǔ nuò zhōng bú yí 。

shì shí shuāng biāo hán ,yì xìng lín huá chí 。 

qǐ wǔ fú zhǎng jiàn ,sì zuò jiē yáng méi 。

yīn dé qióng huān qíng ,zèng wǒ yǐ xīn shī 。 

yòu jié hàn màn qī ,jiǔ gāi yuǎn xiàng dài 。

jǔ shēn qì péng hú ,zhuó zú nòng cāng hǎi 。 

cóng cǐ líng dǎo jǐng ,yī qù wú shí hái 。

cháo yóu míng guāng gōng ,mù rù chāng hé guān 。 

dàn dé zhǎng bǎ mèi ,hé bì sōng qiū shān 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。
 

上一篇:文章辉五色

下一篇:汉朝陵墓对南山