古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

昔闻颜光禄

作者: 古人 发布时间: 2020年02月15日 01:26:39
原文赏析:   昔闻颜光禄,攀龙宴京湖。
楼船入天镜,帐殿开云衢。
君王歌大风,如乐丰沛都。
延年献佳作,邈与诗人俱。
我来不及此,独立钟山孤。
杨宰穆清风,芳声腾海隅。
英僚满四座,粲若琼林敷。
鹢首弄倒景,峨眉缀明珠。
新弦采梨园,古舞娇吴歈。
曲度绕云汉,听者皆欢娱。
鸡栖何嘈嘈,沿月沸笙竽。
古之帝宫苑,今乃人樵苏。
感此劝一觞,愿君覆瓢壶。
荣盛当作乐,无令后贤吁。
  拼音解读   xī wén yán guāng lù ,pān lóng yàn jīng hú 。
lóu chuán rù tiān jìng ,zhàng diàn kāi yún qú 。
jun1 wáng gē dà fēng ,rú lè fēng pèi dōu 。
yán nián xiàn jiā zuò ,miǎo yǔ shī rén jù 。
wǒ lái bú jí cǐ ,dú lì zhōng shān gū 。
yáng zǎi mù qīng fēng ,fāng shēng téng hǎi yú 。
yīng liáo mǎn sì zuò ,càn ruò qióng lín fū 。
yì shǒu nòng dǎo jǐng ,é méi zhuì míng zhū 。
xīn xián cǎi lí yuán ,gǔ wǔ jiāo wú yú 。
qǔ dù rào yún hàn ,tīng zhě jiē huān yú 。
jī qī hé cáo cáo ,yán yuè fèi shēng yú 。
gǔ zhī dì gōng yuàn ,jīn nǎi rén qiáo sū 。
gǎn cǐ quàn yī shāng ,yuàn jun1 fù piáo hú 。
róng shèng dāng zuò lè ,wú lìng hòu xián yù 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。