古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

“泾川三百里,若耶羞见之”

作者: 古人 发布时间: 2020年02月13日 01:10:37
原文赏析:   泾川三百里,若耶羞见之。锦石照碧山,两边白鹭鸶。 
佳境千万曲,客行无歇时。上有琴高水,下有陵阳祠。 
仙人不见我,明月空相知。问我何事来,卢敖结幽期。 
蓬山振雄笔,绣服挥清词。江湖发秀色,草木含荣滋。 
置酒送惠连,吾家称白眉。愧无海峤作,敢阙河梁诗。 
见尔复几朝,俄然告将离。中流漾彩鹢,列岸丛金羁。 
叹息苍梧凤,分栖琼树枝。清晨各飞去,飘落天南垂。 
望极落日尽,秋深暝猿悲。寄情与流水,但有长相思。
  拼音解读   jīng chuān sān bǎi lǐ ,ruò yē xiū jiàn zhī 。jǐn shí zhào bì shān ,liǎng biān bái lù sī 。 
jiā jìng qiān wàn qǔ ,kè háng wú xiē shí 。shàng yǒu qín gāo shuǐ ,xià yǒu líng yáng cí 。 
xiān rén bú jiàn wǒ ,míng yuè kōng xiàng zhī 。wèn wǒ hé shì lái ,lú áo jié yōu qī 。 
péng shān zhèn xióng bǐ ,xiù fú huī qīng cí 。jiāng hú fā xiù sè ,cǎo mù hán róng zī 。 
zhì jiǔ sòng huì lián ,wú jiā chēng bái méi 。kuì wú hǎi qiáo zuò ,gǎn què hé liáng shī 。 
jiàn ěr fù jǐ cháo ,é rán gào jiāng lí 。zhōng liú yàng cǎi yì ,liè àn cóng jīn jī 。 
tàn xī cāng wú fèng ,fèn qī qióng shù zhī 。qīng chén gè fēi qù ,piāo luò tiān nán chuí 。 
wàng jí luò rì jìn ,qiū shēn míng yuán bēi 。jì qíng yǔ liú shuǐ ,dàn yǒu zhǎng xiàng sī 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。