古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

沉思欢会处,恐作穷独叟

作者: 古人 发布时间: 2020年02月11日 22:46:32
原文赏析:   去年潼关破,妻子隔绝久。
今夏草木长,脱身得西走。
麻鞋见天子,衣袖露两肘。
朝廷愍生还,亲故伤老丑。
涕泪授拾遗,流离主恩厚。
柴门虽得去,未忍即开口。
寄书问三川,不知家在否。
比闻同罹祸,杀戮到鸡狗。
山中漏茅屋,谁复依户牖。
摧颓苍松根,地冷骨未朽。
几人全性命,尽室岂相偶。
嶔岑猛虎场,郁结回我首。
自寄一封书,今已十月后。
反畏消息来,寸心亦何有。
汉运初中兴,生平老耽酒。
沉思欢会处,恐作穷独叟
  拼音解读   qù nián tóng guān pò ,qī zǐ gé jué jiǔ 。
jīn xià cǎo mù zhǎng ,tuō shēn dé xī zǒu 。
má xié jiàn tiān zǐ ,yī xiù lù liǎng zhǒu 。
cháo tíng mǐn shēng hái ,qīn gù shāng lǎo chǒu 。
tì lèi shòu shí yí ,liú lí zhǔ ēn hòu 。
chái mén suī dé qù ,wèi rěn jí kāi kǒu 。
jì shū wèn sān chuān ,bú zhī jiā zài fǒu 。
bǐ wén tóng lí huò ,shā lù dào jī gǒu 。
shān zhōng lòu máo wū ,shuí fù yī hù yǒu 。
cuī tuí cāng sōng gēn ,dì lěng gǔ wèi xiǔ 。
jǐ rén quán xìng mìng ,jìn shì qǐ xiàng ǒu 。
qīn cén měng hǔ chǎng ,yù jié huí wǒ shǒu 。
zì jì yī fēng shū ,jīn yǐ shí yuè hòu 。
fǎn wèi xiāo xī lái ,cùn xīn yì hé yǒu 。
hàn yùn chū zhōng xìng ,shēng píng lǎo dān jiǔ 。
chén sī huān huì chù ,kǒng zuò qióng dú sǒu

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。