古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

四山多风溪水急,寒雨飒飒枯树湿

作者: 古人 发布时间: 2020年02月11日 22:45:56
原文赏析:  

其一

有客有客字子美,白头乱发垂过耳。

岁拾橡栗随狙公,天寒日暮山谷里。
中原无书归不得,手脚冻皴皮肉死。
呜呼一歌兮歌已哀,悲风为我从天来。
其二
长镵长镵白木柄,我生托子以为命。
黄独无苗山雪盛,短衣数挽不掩胫。
此时与子空归来,男呻女吟四壁静。
呜呼二歌兮歌始放,邻里为我色惆怅。
其三
有弟有弟在远方,三人各瘦何人强。
生别展转不相见,胡尘暗天道路长。
东飞鴐鹅后鹙鶬,安得送我置汝旁。
呜呼三歌兮歌三发,汝归何处收兄骨。
其四
有妹有妹在钟离,良人早殁诸孤痴。
长淮浪高蛟龙怒,十年不见来何时。
扁舟欲往箭满眼,杳杳南国多旌旗。
呜呼四歌兮歌四奏,林猿为我啼清昼。
其五
四山多风溪水急,寒雨飒飒枯树湿
黄蒿古城云不开,白狐跳梁黄狐立。
我生何为在穷谷,中夜起坐万感集。
呜呼五歌兮歌正长,魂招不来归故乡。
其六
南有龙兮在山湫,古木巃嵸枝相樛。
木叶黄落龙正蛰,蝮蛇东来水上游。
我行怪此安敢出,拔剑欲斩且复休。
呜呼六歌兮歌思迟,溪壑为我回春姿。
其七
男儿生不成名身已老,三年饥走荒山道。
长安卿相多少年,富贵应须致身早。
山中儒生旧相识,但话宿昔伤怀抱。
呜呼七歌兮悄终曲,仰视皇天白日速。
  拼音解读  

qí yī

yǒu kè yǒu kè zì zǐ měi ,bái tóu luàn fā chuí guò ěr 。

suì shí xiàng lì suí jū gōng ,tiān hán rì mù shān gǔ lǐ 。
zhōng yuán wú shū guī bú dé ,shǒu jiǎo dòng cūn pí ròu sǐ 。
wū hū yī gē xī gē yǐ āi ,bēi fēng wéi wǒ cóng tiān lái 。
qí èr
zhǎng chán zhǎng chán bái mù bǐng ,wǒ shēng tuō zǐ yǐ wéi mìng 。
huáng dú wú miáo shān xuě shèng ,duǎn yī shù wǎn bú yǎn jìng 。
cǐ shí yǔ zǐ kōng guī lái ,nán shēn nǚ yín sì bì jìng 。
wū hū èr gē xī gē shǐ fàng ,lín lǐ wéi wǒ sè chóu chàng 。
qí sān
yǒu dì yǒu dì zài yuǎn fāng ,sān rén gè shòu hé rén qiáng 。
shēng bié zhǎn zhuǎn bú xiàng jiàn ,hú chén àn tiān dào lù zhǎng 。
dōng fēi gē é hòu qiū qiāng ,ān dé sòng wǒ zhì rǔ páng 。
wū hū sān gē xī gē sān fā ,rǔ guī hé chù shōu xiōng gǔ 。
qí sì
yǒu mèi yǒu mèi zài zhōng lí ,liáng rén zǎo mò zhū gū chī 。
zhǎng huái làng gāo jiāo lóng nù ,shí nián bú jiàn lái hé shí 。
biǎn zhōu yù wǎng jiàn mǎn yǎn ,yǎo yǎo nán guó duō jīng qí 。
wū hū sì gē xī gē sì zòu ,lín yuán wéi wǒ tí qīng zhòu 。
qí wǔ
sì shān duō fēng xī shuǐ jí ,hán yǔ sà sà kū shù shī
huáng hāo gǔ chéng yún bú kāi ,bái hú tiào liáng huáng hú lì 。
wǒ shēng hé wéi zài qióng gǔ ,zhōng yè qǐ zuò wàn gǎn jí 。
wū hū wǔ gē xī gē zhèng zhǎng ,hún zhāo bú lái guī gù xiāng 。
qí liù
nán yǒu lóng xī zài shān qiū ,gǔ mù lóng zōng zhī xiàng liáo 。
mù yè huáng luò lóng zhèng zhé ,fù shé dōng lái shuǐ shàng yóu 。
wǒ háng guài cǐ ān gǎn chū ,bá jiàn yù zhǎn qiě fù xiū 。
wū hū liù gē xī gē sī chí ,xī hè wéi wǒ huí chūn zī 。
qí qī
nán ér shēng bú chéng míng shēn yǐ lǎo ,sān nián jī zǒu huāng shān dào 。
zhǎng ān qīng xiàng duō shǎo nián ,fù guì yīng xū zhì shēn zǎo 。
shān zhōng rú shēng jiù xiàng shí ,dàn huà xiǔ xī shāng huái bào 。
wū hū qī gē xī qiāo zhōng qǔ ,yǎng shì huáng tiān bái rì sù 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。