古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

去年潼关破,妻子隔绝久

作者: 古人 发布时间: 2020年02月11日 21:50:12
原文赏析:   去年潼关破,妻子隔绝久
今夏草木长,脱身得西走。
麻鞋见天子,衣袖露两肘。
朝廷愍生还,亲故伤老丑。
涕泪授拾遗,流离主恩厚。
柴门虽得去,未忍即开口。
寄书问三川,不知家在否。
比闻同罹祸,杀戮到鸡狗。
山中漏茅屋,谁复依户牖。
摧颓苍松根,地冷骨未朽。
几人全性命,尽室岂相偶。
嶔岑猛虎场,郁结回我首。
自寄一封书,今已十月后。
反畏消息来,寸心亦何有。
汉运初中兴,生平老耽酒。
沉思欢会处,恐作穷独叟。
  拼音解读   qù nián tóng guān pò ,qī zǐ gé jué jiǔ
jīn xià cǎo mù zhǎng ,tuō shēn dé xī zǒu 。
má xié jiàn tiān zǐ ,yī xiù lù liǎng zhǒu 。
cháo tíng mǐn shēng hái ,qīn gù shāng lǎo chǒu 。
tì lèi shòu shí yí ,liú lí zhǔ ēn hòu 。
chái mén suī dé qù ,wèi rěn jí kāi kǒu 。
jì shū wèn sān chuān ,bú zhī jiā zài fǒu 。
bǐ wén tóng lí huò ,shā lù dào jī gǒu 。
shān zhōng lòu máo wū ,shuí fù yī hù yǒu 。
cuī tuí cāng sōng gēn ,dì lěng gǔ wèi xiǔ 。
jǐ rén quán xìng mìng ,jìn shì qǐ xiàng ǒu 。
qīn cén měng hǔ chǎng ,yù jié huí wǒ shǒu 。
zì jì yī fēng shū ,jīn yǐ shí yuè hòu 。
fǎn wèi xiāo xī lái ,cùn xīn yì hé yǒu 。
hàn yùn chū zhōng xìng ,shēng píng lǎo dān jiǔ 。
chén sī huān huì chù ,kǒng zuò qióng dú sǒu 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。