古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

午醉醒来愁未醒送春春去几时回

作者: 古人 发布时间: 2020年02月06日 02:45:04
原文赏析:   水调数声持酒听。午醉醒来愁未醒。送春春去几时回。临晚镜。伤流景。往事后期空记省。
沙上并禽池上暝。云破月来花弄影。重重帘幕密遮灯,风不定。人初静。明日落红应满径。
  拼音解读   shuǐ diào shù shēng chí jiǔ tīng 。wǔ zuì xǐng lái chóu wèi xǐng 。sòng chūn chūn qù jǐ shí huí 。lín wǎn jìng 。shāng liú jǐng 。wǎng shì hòu qī kōng jì shěng 。
shā shàng bìng qín chí shàng míng 。yún pò yuè lái huā nòng yǐng 。zhòng zhòng lián mù mì zhē dēng ,fēng bú dìng 。rén chū jìng 。míng rì luò hóng yīng mǎn jìng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。