古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙

作者: 古人 发布时间: 2020年02月03日 22:04:35
原文赏析:   卖炭翁,伐薪烧炭南山中。 满面尘灰烟火色,两鬓苍苍十指黑。 卖炭得钱何所营?身上衣裳口中食。 可怜身上衣正单,心忧炭贱愿天寒。 夜来城外一尺雪,晓驾炭车辗冰辙。 牛困人饥日已高,市南门外泥中歇。 翩翩两骑来者谁?黄衣使者白衫儿。 手把文书口称敕,回车叱牛牵向北。 一车炭,千余斤,宫使驱将惜不得。 半匹红纱一丈绫,系向牛头充炭值。   拼音解读   mài tàn wēng ,fá xīn shāo tàn nán shān zhōng 。 mǎn miàn chén huī yān huǒ sè ,liǎng bìn cāng cāng shí zhǐ hēi 。 mài tàn dé qián hé suǒ yíng ?shēn shàng yī shang kǒu zhōng shí 。 kě lián shēn shàng yī zhèng dān ,xīn yōu tàn jiàn yuàn tiān hán 。 yè lái chéng wài yī chǐ xuě ,xiǎo jià tàn chē niǎn bīng zhé 。 niú kùn rén jī rì yǐ gāo ,shì nán mén wài ní zhōng xiē 。 piān piān liǎng qí lái zhě shuí ?huáng yī shǐ zhě bái shān ér 。 shǒu bǎ wén shū kǒu chēng chì ,huí chē chì niú qiān xiàng běi 。 yī chē tàn ,qiān yú jīn ,gōng shǐ qū jiāng xī bú dé 。 bàn pǐ hóng shā yī zhàng líng ,xì xiàng niú tóu chōng tàn zhí 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。