古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

相思已是不曾闲,又那得、工夫咒你

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 17:00:57
原文赏析:   说盟说誓。说情说意。动便春愁满纸。多应念得脱空经,是那个、先生教底。
不茶不饭,不言不语,一味供他憔悴。相思已是不曾闲,又那得、工夫咒你
  拼音解读   shuō méng shuō shì 。shuō qíng shuō yì 。dòng biàn chūn chóu mǎn zhǐ 。duō yīng niàn dé tuō kōng jīng ,shì nà gè 、xiān shēng jiāo dǐ 。
bú chá bú fàn ,bú yán bú yǔ ,yī wèi gòng tā qiáo cuì 。xiàng sī yǐ shì bú céng xián ,yòu nà dé 、gōng fū zhòu nǐ
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。