古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 13:59:58
原文赏析:  

  是岁十月之望,步自雪堂,将归于临皋。二客从予过黄泥之坂。霜露既降,木叶尽脱, 人影在地,仰见明月,顾而乐之,行歌相答。已而叹曰:“有客无酒,有酒无肴,月白风 清,如此良夜何!”客曰:“今者薄暮,举网得鱼,巨口细鳞,状如松江之鲈。顾安所得酒 乎?”归而谋诸妇。妇曰:“我有斗酒,藏之久矣,以待子不时之需。”于是携酒与鱼,复 游于赤壁之下。江流有声,断岸千尺;山高月小,水落石出。曾日月之几何,而江山不可复 识矣。予乃摄衣而上,履巉岩,披蒙茸,踞虎豹,登虬龙,攀栖鹘之危巢,俯冯夷之幽 宫。盖二客不能从焉。划然长啸,草木震动,山鸣谷应,风起水涌。予亦悄然而悲,肃然而 恐,凛乎其不可留也。反而登舟,放乎中流,听其所止而休焉。时夜将半,四顾寂寥。适有 孤鹤,横江东来。翅如车轮,玄裳缟衣,戛然长鸣,掠予舟而西也。

  须臾客去,予亦就睡。梦一道士,羽衣蹁跹,过临皋之下,揖予而言曰:“赤壁之游乐 乎?”问其姓名,俯而不答。“呜呼!噫嘻!我知之矣。畴昔之夜,飞鸣而过我者,非子也 邪?”道士顾笑,予亦惊寤。开户视之,不见其处。 

  拼音解读  

  shì suì shí yuè zhī wàng ,bù zì xuě táng ,jiāng guī yú lín gāo 。èr kè cóng yǔ guò huáng ní zhī bǎn 。shuāng lù jì jiàng ,mù yè jìn tuō , rén yǐng zài dì ,yǎng jiàn míng yuè ,gù ér lè zhī ,háng gē xiàng dá 。yǐ ér tàn yuē :“yǒu kè wú jiǔ ,yǒu jiǔ wú yáo ,yuè bái fēng qīng ,rú cǐ liáng yè hé !”kè yuē :“jīn zhě báo mù ,jǔ wǎng dé yú ,jù kǒu xì lín ,zhuàng rú sōng jiāng zhī lú 。gù ān suǒ dé jiǔ hū ?”guī ér móu zhū fù 。fù yuē :“wǒ yǒu dòu jiǔ ,cáng zhī jiǔ yǐ ,yǐ dài zǐ bú shí zhī xū 。”yú shì xié jiǔ yǔ yú ,fù yóu yú chì bì zhī xià 。jiāng liú yǒu shēng ,duàn àn qiān chǐ ;shān gāo yuè xiǎo ,shuǐ luò shí chū 。céng rì yuè zhī jǐ hé ,ér jiāng shān bú kě fù shí yǐ 。yǔ nǎi shè yī ér shàng ,lǚ chán yán ,pī méng róng ,jù hǔ bào ,dēng qiú lóng ,pān qī gǔ zhī wēi cháo ,fǔ féng yí zhī yōu gōng 。gài èr kè bú néng cóng yān 。huá rán zhǎng xiào ,cǎo mù zhèn dòng ,shān míng gǔ yīng ,fēng qǐ shuǐ yǒng 。yǔ yì qiāo rán ér bēi ,sù rán ér kǒng ,lǐn hū qí bú kě liú yě 。fǎn ér dēng zhōu ,fàng hū zhōng liú ,tīng qí suǒ zhǐ ér xiū yān 。shí yè jiāng bàn ,sì gù jì liáo 。shì yǒu gū hè ,héng jiāng dōng lái 。chì rú chē lún ,xuán shang gǎo yī ,jiá rán zhǎng míng ,luě yǔ zhōu ér xī yě 。

  xū yú kè qù ,yǔ yì jiù shuì 。mèng yī dào shì ,yǔ yī pián xiān ,guò lín gāo zhī xià ,yī yǔ ér yán yuē :“chì bì zhī yóu lè hū ?”wèn qí xìng míng ,fǔ ér bú dá 。“wū hū !yī xī !wǒ zhī zhī yǐ 。chóu xī zhī yè ,fēi míng ér guò wǒ zhě ,fēi zǐ yě xié ?”dào shì gù xiào ,yǔ yì jīng wù 。kāi hù shì zhī ,bú jiàn qí chù 。 


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。