古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 12:36:21
原文赏析:   开元二十六年,客有从御史大夫张公出塞而还者,作《燕歌行》以示适。感征戍之事,因而和焉。 汉家烟尘在东北,汉将辞家破残贼。 男儿本自重横行,天子非常赐颜色。 摐金伐鼓下榆关,旌旗逶迤碣石间。[2] 校尉羽书飞瀚海,单于猎火照狼山。[3] 山川萧条极边土,胡骑凭陵杂风雨。 战士军前半死生,美人帐下犹歌舞。 大漠穷秋塞草衰,孤城落日斗兵稀。 身当恩遇常轻敌,力尽关山未解围。 铁衣远戍辛勤久,玉筋应啼别离后。 少妇城南欲断肠,征人蓟北空回首。 边风飘飘那可度,绝域苍茫更何有。 杀气三时作阵云,寒声一夜传刁斗。[4] 相看白刃血纷纷,死节从来岂顾勋。 君不见沙场征战苦,至今犹忆李将军。[5]   拼音解读   kāi yuán èr shí liù nián ,kè yǒu cóng yù shǐ dà fū zhāng gōng chū sāi ér hái zhě ,zuò 《yàn gē háng 》yǐ shì shì 。gǎn zhēng shù zhī shì ,yīn ér hé yān 。 hàn jiā yān chén zài dōng běi ,hàn jiāng cí jiā pò cán zéi 。 nán ér běn zì zhòng héng háng ,tiān zǐ fēi cháng cì yán sè 。 chuāng jīn fá gǔ xià yú guān ,jīng qí wēi yǐ jié shí jiān 。[2] xiào wèi yǔ shū fēi hàn hǎi ,dān yú liè huǒ zhào láng shān 。[3] shān chuān xiāo tiáo jí biān tǔ ,hú qí píng líng zá fēng yǔ 。 zhàn shì jun1 qián bàn sǐ shēng ,měi rén zhàng xià yóu gē wǔ 。 dà mò qióng qiū sāi cǎo shuāi ,gū chéng luò rì dòu bīng xī 。 shēn dāng ēn yù cháng qīng dí ,lì jìn guān shān wèi jiě wéi 。 tiě yī yuǎn shù xīn qín jiǔ ,yù jīn yīng tí bié lí hòu 。 shǎo fù chéng nán yù duàn cháng ,zhēng rén jì běi kōng huí shǒu 。 biān fēng piāo piāo nà kě dù ,jué yù cāng máng gèng hé yǒu 。 shā qì sān shí zuò zhèn yún ,hán shēng yī yè chuán diāo dòu 。[4] xiàng kàn bái rèn xuè fēn fēn ,sǐ jiē cóng lái qǐ gù xūn 。 jun1 bú jiàn shā chǎng zhēng zhàn kǔ ,zhì jīn yóu yì lǐ jiāng jun1 。[5]
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。