古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

酒债寻常行处有,人生七十古来稀

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 12:33:07
原文赏析:   一片花飞减却春,风飘万点正愁人。 且看欲尽花经眼,莫厌伤多酒入唇。 江上小堂巢翡翠,苑边高冢卧麒麟。 细推物理须行乐,何用浮荣绊此身? 朝回日日典春衣,每日江头尽醉归。 酒债寻常行处有,人生七十古来稀。 穿花蛱蝶深深见,点水蜻蜓款款飞。 传语风光共流转,暂时相赏莫相违。   拼音解读   yī piàn huā fēi jiǎn què chūn ,fēng piāo wàn diǎn zhèng chóu rén 。 qiě kàn yù jìn huā jīng yǎn ,mò yàn shāng duō jiǔ rù chún 。 jiāng shàng xiǎo táng cháo fěi cuì ,yuàn biān gāo zhǒng wò qí lín 。 xì tuī wù lǐ xū háng lè ,hé yòng fú róng bàn cǐ shēn ? cháo huí rì rì diǎn chūn yī ,měi rì jiāng tóu jìn zuì guī 。 jiǔ zhài xún cháng háng chù yǒu ,rén shēng qī shí gǔ lái xī 。 chuān huā jiá dié shēn shēn jiàn ,diǎn shuǐ qīng tíng kuǎn kuǎn fēi 。 chuán yǔ fēng guāng gòng liú zhuǎn ,zàn shí xiàng shǎng mò xiàng wéi 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。