古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

昔日芙蓉花,今成断根草

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 12:10:21
原文赏析:  

汉帝宠阿娇,贮之黄金屋。

咳唾落九天,随风生珠玉。 

宠极爱还歇,妒深情却疏。 

长门一步地,不肯暂回车。

雨落不上天,水覆难再收。

君情与妾意,各自东西流。 

昔日芙蓉花,今成断根草

以色事他人,能得几时好。

  拼音解读  

hàn dì chǒng ā jiāo ,zhù zhī huáng jīn wū 。

ké tuò luò jiǔ tiān ,suí fēng shēng zhū yù 。 

chǒng jí ài hái xiē ,dù shēn qíng què shū 。 

zhǎng mén yī bù dì ,bú kěn zàn huí chē 。

yǔ luò bú shàng tiān ,shuǐ fù nán zài shōu 。

jun1 qíng yǔ qiè yì ,gè zì dōng xī liú 。 

xī rì fú róng huā ,jīn chéng duàn gēn cǎo

yǐ sè shì tā rén ,néng dé jǐ shí hǎo 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。