古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

清谈可以饱,梦想接无由

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 08:27:39
原文赏析:   十月阴气盛,北风无时休。苍茫洞庭岸,与子维双舟。
雾雨晦争泄,波涛怒相投。犬鸡断四听,粮绝谁与谋。
相去不容步,险如碍山丘。清谈可以饱,梦想接无由
男女喧左右,饥啼但啾啾。非怀北归兴,何用胜羁愁。
云外有白日,寒光自悠悠。能令暂开霁,过是吾无求。
  拼音解读   shí yuè yīn qì shèng ,běi fēng wú shí xiū 。cāng máng dòng tíng àn ,yǔ zǐ wéi shuāng zhōu 。
wù yǔ huì zhēng xiè ,bō tāo nù xiàng tóu 。quǎn jī duàn sì tīng ,liáng jué shuí yǔ móu 。
xiàng qù bú róng bù ,xiǎn rú ài shān qiū 。qīng tán kě yǐ bǎo ,mèng xiǎng jiē wú yóu
nán nǚ xuān zuǒ yòu ,jī tí dàn jiū jiū 。fēi huái běi guī xìng ,hé yòng shèng jī chóu 。
yún wài yǒu bái rì ,hán guāng zì yōu yōu 。néng lìng zàn kāi jì ,guò shì wú wú qiú 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。