古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

客思吟商还怯怨歌长、琼壶暗缺

作者: 古人 发布时间: 2020年01月03日 08:27:06
原文赏析:   长安独客,又见西风,素月丹枫凄然其为秋也,因调夹钟羽一解
烟水阔。高林弄残照,晚蜩凄切。碧碪度韵,银床飘叶。衣湿桐阴露冷,采凉花、时赋秋雪。叹轻别。一襟幽事,砌蛩能说。
客思吟商还怯。怨歌长、琼壶暗缺。翠扇恩疏,红衣香褪,翻成消歇。玉骨西风,恨最恨、闲却新凉时节。楚箫咽。谁倚西楼淡月。
  拼音解读   zhǎng ān dú kè ,yòu jiàn xī fēng ,sù yuè dān fēng qī rán qí wéi qiū yě ,yīn diào jiá zhōng yǔ yī jiě
yān shuǐ kuò 。gāo lín nòng cán zhào ,wǎn tiáo qī qiē 。bì ǎn dù yùn ,yín chuáng piāo yè 。yī shī tóng yīn lù lěng ,cǎi liáng huā 、shí fù qiū xuě 。tàn qīng bié 。yī jīn yōu shì ,qì qióng néng shuō 。
kè sī yín shāng hái qiè 。yuàn gē zhǎng 、qióng hú àn quē 。cuì shàn ēn shū ,hóng yī xiāng tuì ,fān chéng xiāo xiē 。yù gǔ xī fēng ,hèn zuì hèn 、xián què xīn liáng shí jiē 。chǔ xiāo yān 。shuí yǐ xī lóu dàn yuè 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。