古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 15:09:07
原文赏析:   车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。 爷娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。 牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄。 道旁过者问行人,行人但云点行频。 或从十五北防河,便至四十西营田。 去时里正与裹头,归来头白还戍边。 边庭流血成海水,武皇开边意未已。 君不闻汉家山东二百州,千村万落生荆杞。 纵有健妇把锄犁,禾生陇亩无东西。 况复秦兵耐苦战,被驱不异犬与鸡。 长者虽有问,役夫敢申恨。 且如今年冬,未休关西卒。 县官急索租,租税从何出。 信知生男恶,反是生女好。 生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草。 君不见,青海头,古来白骨无人收。 新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。   拼音解读   chē lín lín ,mǎ xiāo xiāo ,háng rén gōng jiàn gè zài yāo 。 yé niáng qī zǐ zǒu xiàng sòng ,chén āi bú jiàn xián yáng qiáo 。 qiān yī dùn zú lán dào kū ,kū shēng zhí shàng gàn yún xiāo 。 dào páng guò zhě wèn háng rén ,háng rén dàn yún diǎn háng pín 。 huò cóng shí wǔ běi fáng hé ,biàn zhì sì shí xī yíng tián 。 qù shí lǐ zhèng yǔ guǒ tóu ,guī lái tóu bái hái shù biān 。 biān tíng liú xuè chéng hǎi shuǐ ,wǔ huáng kāi biān yì wèi yǐ 。 jun1 bú wén hàn jiā shān dōng èr bǎi zhōu ,qiān cūn wàn luò shēng jīng qǐ 。 zòng yǒu jiàn fù bǎ chú lí ,hé shēng lǒng mǔ wú dōng xī 。 kuàng fù qín bīng nài kǔ zhàn ,bèi qū bú yì quǎn yǔ jī 。 zhǎng zhě suī yǒu wèn ,yì fū gǎn shēn hèn 。 qiě rú jīn nián dōng ,wèi xiū guān xī zú 。 xiàn guān jí suǒ zū ,zū shuì cóng hé chū 。 xìn zhī shēng nán è ,fǎn shì shēng nǚ hǎo 。 shēng nǚ yóu dé jià bǐ lín ,shēng nán mái méi suí bǎi cǎo 。 jun1 bú jiàn ,qīng hǎi tóu ,gǔ lái bái gǔ wú rén shōu 。 xīn guǐ fán yuān jiù guǐ kū ,tiān yīn yǔ shī shēng jiū jiū 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。