古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

残灯明灭枕头欹,谙尽孤眠滋味

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 11:10:37
原文赏析:   纷纷坠叶飘香砌。夜寂静,寒声碎。真珠帘卷玉楼空,天淡银河垂地。年年今夜,月华如练,长是人千里。
愁肠已断无由醉,酒未到,先成泪。残灯明灭枕头欹,谙尽孤眠滋味。都来此事,眉间心上,无计相回避。
  拼音解读   fēn fēn zhuì yè piāo xiāng qì 。yè jì jìng ,hán shēng suì 。zhēn zhū lián juàn yù lóu kōng ,tiān dàn yín hé chuí dì 。nián nián jīn yè ,yuè huá rú liàn ,zhǎng shì rén qiān lǐ 。
chóu cháng yǐ duàn wú yóu zuì ,jiǔ wèi dào ,xiān chéng lèi 。cán dēng míng miè zhěn tóu yī ,ān jìn gū mián zī wèi 。dōu lái cǐ shì ,méi jiān xīn shàng ,wú jì xiàng huí bì 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。