古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁

作者: 古人 发布时间: 2020年01月02日 11:05:56
原文赏析:   君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回。 君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。 人生得意须尽欢,莫使金樽空对月。 天生我材必有用,千金散尽还复来。 烹羊宰牛且为乐,会须一饮三百杯。 岑夫子,丹邱生,将进酒,杯莫停。 与君歌一曲,请君为我倾耳听。 钟鼓馔玉不足贵,但愿长醉不愿醒。 古来圣贤皆寂寞,惟有饮者留其名。 陈王昔时宴平乐,斗酒十千恣欢谑。 主人何为言少钱,径须沽取对君酌。 五花马,千金裘。 呼儿将出换美酒,与尔同销万古愁   拼音解读   jun1 bú jiàn huáng hé zhī shuǐ tiān shàng lái ,bēn liú dào hǎi bú fù huí 。 jun1 bú jiàn gāo táng míng jìng bēi bái fā ,cháo rú qīng sī mù chéng xuě 。 rén shēng dé yì xū jìn huān ,mò shǐ jīn zūn kōng duì yuè 。 tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng ,qiān jīn sàn jìn hái fù lái 。 pēng yáng zǎi niú qiě wéi lè ,huì xū yī yǐn sān bǎi bēi 。 cén fū zǐ ,dān qiū shēng ,jiāng jìn jiǔ ,bēi mò tíng 。 yǔ jun1 gē yī qǔ ,qǐng jun1 wéi wǒ qīng ěr tīng 。 zhōng gǔ zhuàn yù bú zú guì ,dàn yuàn zhǎng zuì bú yuàn xǐng 。 gǔ lái shèng xián jiē jì mò ,wéi yǒu yǐn zhě liú qí míng 。 chén wáng xī shí yàn píng lè ,dòu jiǔ shí qiān zì huān xuè 。 zhǔ rén hé wéi yán shǎo qián ,jìng xū gū qǔ duì jun1 zhuó 。 wǔ huā mǎ ,qiān jīn qiú 。 hū ér jiāng chū huàn měi jiǔ ,yǔ ěr tóng xiāo wàn gǔ chóu
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。