古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

秋风萧瑟,洪波涌起

作者: 古人 发布时间: 2020年01月01日 21:57:50
原文赏析:  

东临碣石,以观沧海。
水何澹澹,山岛竦峙。
树木丛生,百草丰茂。
秋风萧瑟,洪波涌起
日月之行,若出其中。
星汉灿烂,若出其里。
幸甚至哉,歌以咏志。

  拼音解读  

dōng lín jié shí ,yǐ guān cāng hǎi 。
shuǐ hé dàn dàn ,shān dǎo sǒng zhì 。
shù mù cóng shēng ,bǎi cǎo fēng mào 。
qiū fēng xiāo sè ,hóng bō yǒng qǐ
rì yuè zhī háng ,ruò chū qí zhōng 。
xīng hàn càn làn ,ruò chū qí lǐ 。
xìng shèn zhì zāi ,gē yǐ yǒng zhì 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。