古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

且莫思身外,长近尊前

作者: 古人 发布时间: 2020年01月01日 11:40:25
原文赏析:   风老莺雏,雨肥梅子,午阴嘉树清圆。地卑山近,衣润费炉烟。人静乌鸢自乐,小桥外、新绿溅溅。凭栏久,黄芦苦竹,拟泛九江船。
年年。如社燕,飘流瀚海,来寄修椽。且莫思身外,长近尊前。憔悴江南倦客,不堪听、急管繁弦。歌筵畔,先安簟枕,容我醉时眠。
  拼音解读   fēng lǎo yīng chú ,yǔ féi méi zǐ ,wǔ yīn jiā shù qīng yuán 。dì bēi shān jìn ,yī rùn fèi lú yān 。rén jìng wū yuān zì lè ,xiǎo qiáo wài 、xīn lǜ jiàn jiàn 。píng lán jiǔ ,huáng lú kǔ zhú ,nǐ fàn jiǔ jiāng chuán 。
nián nián 。rú shè yàn ,piāo liú hàn hǎi ,lái jì xiū chuán 。qiě mò sī shēn wài ,zhǎng jìn zūn qián 。qiáo cuì jiāng nán juàn kè ,bú kān tīng 、jí guǎn fán xián 。gē yàn pàn ,xiān ān diàn zhěn ,róng wǒ zuì shí mián 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。