古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

竹树带飞岚,荇藻俱明丽

作者: 古人 发布时间: 2019年12月31日 07:10:55
原文赏析:   爽气荐金风,新凉入衣袂。
朝露流青桐,旭日光生媚。
轩窗坐临江,烟影浮轻翠。
竹树带飞岚,荇藻俱明丽
双鸥浴回波,蹴荡晴光坠。
风帆云外来,隐见都深致。
渔网次第张,钓饵各呈技。
苟得亦偶然,贪求本无谓。
远雁下平沙,嘹亮遗凄唳。
幽怀本不穷,况当心目费。
淡淡横朝烟,脉脉深秋思。
  拼音解读   shuǎng qì jiàn jīn fēng ,xīn liáng rù yī mèi 。
cháo lù liú qīng tóng ,xù rì guāng shēng mèi 。
xuān chuāng zuò lín jiāng ,yān yǐng fú qīng cuì 。
zhú shù dài fēi lán ,xìng zǎo jù míng lì
shuāng ōu yù huí bō ,cù dàng qíng guāng zhuì 。
fēng fān yún wài lái ,yǐn jiàn dōu shēn zhì 。
yú wǎng cì dì zhāng ,diào ěr gè chéng jì 。
gǒu dé yì ǒu rán ,tān qiú běn wú wèi 。
yuǎn yàn xià píng shā ,liáo liàng yí qī lì 。
yōu huái běn bú qióng ,kuàng dāng xīn mù fèi 。
dàn dàn héng cháo yān ,mò mò shēn qiū sī 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。