古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

吾闻马周昔作新丰客,天荒地老无人识

作者: 古人 发布时间: 2019年12月27日 17:25:23
原文赏析:   零落栖迟一杯酒,主人奉觞客长寿。
主父西游困不归,家人折断门前柳。
吾闻马周昔作新丰客,天荒地老无人识
空将笺上两行书,直犯龙颜请恩泽。
我有迷魂招不得,雄鸡一声天下白。
少年心事当拿云,谁念幽寒坐呜呃。(拿云 一作:拂云 / 擎云)
  拼音解读   líng luò qī chí yī bēi jiǔ ,zhǔ rén fèng shāng kè zhǎng shòu 。
zhǔ fù xī yóu kùn bú guī ,jiā rén shé duàn mén qián liǔ 。
wú wén mǎ zhōu xī zuò xīn fēng kè ,tiān huāng dì lǎo wú rén shí
kōng jiāng jiān shàng liǎng háng shū ,zhí fàn lóng yán qǐng ēn zé 。
wǒ yǒu mí hún zhāo bú dé ,xióng jī yī shēng tiān xià bái 。
shǎo nián xīn shì dāng ná yún ,shuí niàn yōu hán zuò wū e 。(ná yún yī zuò :fú yún / qíng yún )
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。