古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

驻马桥西,还系旧时芳树

作者: 古人 发布时间: 2019年12月22日 11:30:07
原文赏析:   水外轻阴,做弄得飞云,吹断晴絮。驻马桥西,还系旧时芳树。不见翠陌寻春,每问著、小桃无语。恨燕莺、不识闲情,却隔乱红飞去。
少年曾识春风意,到如今、怨怀难诉。魂惊冉冉江南远,烟草愁如许。此意待写翠笺,奈断肠、都无新句。问甚时、舞凤歌鸾,花里再看仙侣。
  拼音解读   shuǐ wài qīng yīn ,zuò nòng dé fēi yún ,chuī duàn qíng xù 。zhù mǎ qiáo xī ,hái xì jiù shí fāng shù 。bú jiàn cuì mò xún chūn ,měi wèn zhe 、xiǎo táo wú yǔ 。hèn yàn yīng 、bú shí xián qíng ,què gé luàn hóng fēi qù 。
shǎo nián céng shí chūn fēng yì ,dào rú jīn 、yuàn huái nán sù 。hún jīng rǎn rǎn jiāng nán yuǎn ,yān cǎo chóu rú xǔ 。cǐ yì dài xiě cuì jiān ,nài duàn cháng 、dōu wú xīn jù 。wèn shèn shí 、wǔ fèng gē luán ,huā lǐ zài kàn xiān lǚ 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。