古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

青青园中葵,朝露待日晞

作者: 古人 发布时间: 2019年12月14日 12:58:31
原文赏析:   青青园中葵,朝露待日晞
阳春布德泽,万物生光辉。
常恐秋节至,焜黄华叶衰。
百川东到海,何时复西归?
少壮不努力,老大徒伤悲!
  拼音解读   qīng qīng yuán zhōng kuí ,cháo lù dài rì xī
yáng chūn bù dé zé ,wàn wù shēng guāng huī 。
cháng kǒng qiū jiē zhì ,kūn huáng huá yè shuāi 。
bǎi chuān dōng dào hǎi ,hé shí fù xī guī ?
shǎo zhuàng bú nǔ lì ,lǎo dà tú shāng bēi !
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。