古诗词大全-古诗词鉴赏-中华古诗词网

心好

字暖 , 心润

菜单导航

回雁峰前路,烟树正苍苍

作者: 古人 发布时间: 2019年12月05日 13:35:24
原文赏析:   江上春山远,山下暮云长。相留相送,时见双燕语风樯。满目飞花万点,回首故人千里,把酒沃愁肠。回雁峰前路,烟树正苍苍
漏声残,灯焰短,马蹄香。浮云飞絮,一身将影向潇湘。多少风前月下,迤逦天涯海角,魂梦亦凄凉。又是春将暮,无语对斜阳。
  拼音解读   jiāng shàng chūn shān yuǎn ,shān xià mù yún zhǎng 。xiàng liú xiàng sòng ,shí jiàn shuāng yàn yǔ fēng qiáng 。mǎn mù fēi huā wàn diǎn ,huí shǒu gù rén qiān lǐ ,bǎ jiǔ wò chóu cháng 。huí yàn fēng qián lù ,yān shù zhèng cāng cāng
lòu shēng cán ,dēng yàn duǎn ,mǎ tí xiāng 。fú yún fēi xù ,yī shēn jiāng yǐng xiàng xiāo xiāng 。duō shǎo fēng qián yuè xià ,yǐ lǐ tiān yá hǎi jiǎo ,hún mèng yì qī liáng 。yòu shì chūn jiāng mù ,wú yǔ duì xié yáng 。
※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。